See morw...

Wednesday, August 29, 2012

Honeymoon explained by sinhala poem

අම්මපා, මගුල් යහනාවක අමු ගොරක..
මම දැන් දනිමි මතුවන බව පැණි වරක..
උදුරා තුවායද විසිකල විට දුරක..
දෑතින් වසාගත්තමි හනිකට අරක

කොටියෙක් වෙග් ඔහු පැන මා වෙතට වහා..
ඔසවා මා යහන උඩුබeලි අතට හිදුවා...
තද ෙකොට ෙදඅත ගැලවී ෙදවෙටොරට එහා..
ෙහළුවා සිනා මුසු බැල්මක් අරක දිහා..

ඔහු දැන් සිටී ඇල පාෙරහි ඇඟිලි තියා...
විලි බිය දිය පහර නාෙහන් ඉහල ගියා..
ඕනෑ ෙදයක් ෙව්වා මින් පසුව කියා...
උඩබැලි අතට මම සිටිෙයමි ෙදෙනත පියා..

ඇඳ මත දිගා වී ඔය ෙලස සිටින සඳ..
සිරිමල්ෙග ඇඟිලි දහයම වදින ලද
අයිෙයෝ මෙග් සැලකිය යුතු හරිය අද..
"සුකිරි" බනිස් ෙගඩියක් ෙමන් පිපිනි ෙහොඳ

ලංෙකොට මුවට මුව යලි මෙග් ෙදොෙතොල තලා..
ඉවසුම් නැති ගතිය ෙහොඳ හැටි පහල ෙවලා..
නැවතත් පහල දඬු අඬුවට ෙදෙනත් ෙහලා..
ඔහු මට ෙනොසෑෙහන තරමට විහිළු කලා..

ෙපොඩි එක්ෙකනත් දැන් ටික ටික වැඩියි දෙඟ්..
කීකරු කමක් නැහැ දැන් ටික ටික වැෙදයි ඇෙඟ්..
සිහිවන විට දැනුත් ඇඟ හිරිවැෙටයි මෙග්..
එනමුදු මමත් හිටිෙයමි මට ෙනෙමයි වෙග්...

විසිකර දමා ඔහු ඇඳෙගන සිටි ඒවා..
හිමිහිට ටිෙකන් ටික මෙග් ලඟටම ආවා..
වïnටු ෙකෙසල් ෙහෝ ෙමොනවා හරි ෙම්වා..
ඔබටත් දිෙනක දැක ගත හැකි ෙවයි ඒවා...

ඔහු දිග ඇදුනු විට උඩුෙබලි අතට ෙහොෙඳේ..
වාඩි උෙනමි ඇස් ඇර මම පෙසක ඇෙඳේ..
ෙම් ආයුධය ෙදස බලමින් සිටින සෙඳේ...
නුපුරුදු හැඟිම්ක ඇතිවිය ලපටි හෙද්...

ඉස්සර සිසු නිවාසය තුල සිටින විට..
අඟලක් ෙදකක් සැනසීමට ඇරපු යට..
ඉටිපන්දමින් අපි සැනසුනු මතකයට..
ෙමොන බම්බුවක් දැයි ෙමතැනදි සිතුනි මට..

ඊතලයක් බඳුය උඩ ෙකළවර උල්ය...
මම හිතුවාට වැඩිෙයන් එය සුවිසල්ය..
වනිතාවකට බැළු බැල්මට මනකල්ය..
ඊටත් වඩා අයිෙයෝ ෙමය සුවිසල්ය...

ඒ ෙදස බලාෙගන ෙනොවැෙසන ඇසිපිල්ෙලන්...
සිටිෙයමි ටික ෙවලාවක් සිත සැනසිල්ෙලන්..
ඔහු පැත්තකට ඇල වී මා උඩු බැල්ෙලන්...
ෙදන්නම විදුලි එළිෙය් දැන් ෙහ ළුවැල්ෙලන්...

පැහැදිලි නිසා අද ෙවන්නට යන හරිය..
පුදුමයි මට එපා රත්වුනු හැටි "තැටිය"..
පුපුරණ තරමටම එය දැන් ඉවසනු බැරිය..
කිවයුතු ෙනොමැත දැන් නම් දැෙනනා සුදිය..

ෙපන්නා ඇතුල දිග හරිනා පරිදි ෙපොත..
ෙදකකුල් පලල් ෙකොට ඔහු සතු කෙලමි ගත..
ෙපොල් උල වදින විට ෙනොකියන හරිෙය් ෙතත..
ඇත්තයි එෙහම රසයක් තුන් ෙලොෙවහි නැත..

මෙග් ඇඟ උඩට නැග ඇඟ පත හරි ගස්සා..
පහලට ෙහලන ලද "මුල" ඉහලට උස්සා..
ෙනොනැමී "ෙපොඩි එකා" ෙතල් ගතියට ලිස්සා..
කළවා ෙදකට අතරින් පහලට බැස්සා...

ෙකල්ෙලක්ෙග් "පුවක්" ෙකලිෙයහි රසය බලා..
හරියට එවිට මම ෙදකකුල් එකතු කලා..
ෙවන පාරක ගියත් අතරට තුරැළු ෙවලා..
මුළු සරුවාංෙගම යහවා හුඹුටු ෙසොලා...

සිටි ඒ ෙලස ටිකක් අසු වී තුරුල්ලට..
ෙදපසට වන පරිදි තද ෙකොට උකුල් ඇට..
මාෙග් කකුල් ෙහොඳ හැටි පලල් ෙකොට..
තද ෙකරුවා "අරක" හිමිහිට ඇතුල ෙකොට..

ඉවසා සිටිය මුත් මම ෙමොෙහොතහිදි එම..
පලවන වරට තදවන විට සිනිදු සම..
"අයිෙයෝ" "ඌ" කියා හමුවk විටද ඉම..
ඇතිවන සුදිය හින්දා දැඟලුෙවමි මම..

ඉවසිය ෙනොහැකි තැන බැස ෙසෙනහස වැඩුව..
ඇඟ උඩ තබාගත්ෙතමි මම අම පිඩුව..
ඔහු ඒ සමග උරමින් මෙග් තණ පුඩුව..
දුන්නා මෙග් අතට අර දඟලන බඩුව..

එය මෙග් අතට දුන් අදහස සිතින් දැන..
ඔහුෙග් ඇඟ උඩින් ෙදකකුල් පටල ෙගන..
සිහිවී මුලින් ඇතිවුන රස සුදිය ගැන...
අල්ලා තබා ගත්ෙතමි එය නියම තැන..

ෙම් ෙපොඩි එකා හිමි හිමිහිට ඇතුළු ෙකොට..
ෙතල් නදියට ෙකළින් ටික ටික බහින ෙකොට..
ගත සිත පිනා යයි සම් uia නහර ඇට..
විස්තර කල ෙනොහැක ඇතිවුනු ගතිය මට..

ඔහුෙග් බඳ වෙට් අත්ෙදකම බැඳෙගන..
දත්මිටි කකා සිටිෙයම් රසය විඳෙගන..
පිරිසිඳු චරිතෙය් රැකි තිරය බිඳෙගන..
දැන්නම් "ෙමය" ගියා වැට කඩු¨ බිඳ ෙගන..

හරි කඩිසරය ඉන්පසුවට උක් දණ්ඩ...
හැමපාරම ලැෙබ් ෙකලවරටම යන්ඩ..
ඉන්නට බැරි නිසා තව ඉවසං ඉන්ඩ...
හිර ෙකරුෙවමි උකුල ෙහොඳ හැටි තද ෙවන්ඩ..

පහරක් වදින විට ෙකළවරටම හැඩට..
පුදුමයි ඉෙබ් එසෙවන හැටි ගත උඩ ට..
උපමාවක් ෙමන්න මින් මතුවන හඬ ට..
ෙපොල් ෙගඩි කඩනවා ෙමනි හරියට මඩට..

හයිෙයන් පහර ෙදන විට ෙහොඳ හැටි ගස්සා...
මහා වැස්සක් ෙසවල ලිඳ ඇතුෙලහි වැස්සා..
ඔහු නැවතුනා මීයා ගුලටම බස්සා...
ෙද්දුන්නක් විලස මම හිටිෙයමි ඉඟ උස්සා...

ඇටමස් නහර තුල විදුලිය ෙකටීෙගන...
ෙවව්ලා ෙදපියයුරු ෙනොදැනිම නැටීෙගන..
දිය කඳ නගින විට හබෙලහි ගැටීෙගන...
මුලු සිරුrම ගියා මගෙ හිරි වැටීෙගන....

No comments: